รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคคลประจำปี พ.ศ. 2565

O26 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565

รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคคลประจำปี พ.ศ. 2564

O28 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 25644.pdf เทศบาล