admin

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ ๑๐ บริเวณนานายยิ้ม โพธิ์เอี่ยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้เยี่ยมชม : 0

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากถนนสายวังเพลิง-หนองม่วง ถึง นานางแพง หมู่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้เยี่ยมชม : 0

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากแยกลานตากพืชผล นายทัช อ้นแก้ว ถึง ฝายวังขอน หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้เยี่ยมชม : 0