ให้คุณจัดการงานด้านเอกสารง่ายๆด้วยตัวคุณเอง ตลอด 24 ชั่วโมง ลดเวลา ลดขั้นตอนในการติดต่อกับเทศบาล

บริการข้อมูล

ข้อมูลสำหรับติดต่อขอรับบริการกับเทศบาล เพื่อจะได้เตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆให้ครบถ้วนไม่เสียเวลาและค่าใช้จ่าย

บริการออนไลน์ E-Service

บริการข้อมูล

ข้อมูลสำหรับติดต่อขอรับบริการกับเทศบาล เพื่อจะได้เตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆให้ครบถ้วนไม่เสียเวลาและค่าใช้จ่าย

ดาวน์โหลดแบบเอกสารต่างๆ

แบบฟอร์มเอกสารต่างๆของเทศบาลที่ท่านสามารถดาวน์โหลดเพื่อประกอบการยื่นเอกสารขอรับบริการด้านต่างๆกับเทศบาล

ประเมินความพึงพอใจ

ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการของ
เทศบาลตำบลสระโบสถ์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการต่อไป

ยื่นแบบคำร้องออนไลน์

ยื่นแบบคำร้องออนไลน์ เพื่อขอดำเนินการเรื่องต่างๆกับเทศบาล ยื่นขณะนี้ เทศบาลได้รับทันที ดำเนินการได้รวดเร็วลดขั้นตอนและเวลา

สมัครเรียน ศพด.

ท่านสามารถสมัครเข้าเรียน ศพด.สังกัด
เทศบาลตำบลสระโบสถ์ได้ที่นี่ โดยทันที

เก็บขยะ

บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย

ท่านสามารถยื่นขอรับบริการจัดเก็บขยะ ขอถังขยะ หรือยกเลิกจัดเก็บขยะของเทศบาล ได้ที่นี่ โดยทันที

แบบประเมิน

ความพึงพอใจ ต่อการใช้บริการของเทศบาล

เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเข้าใช้สถานที่และบริการของเทศบาลตำบลสระโบสถ์สำหรับนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

รับสมัครเด็ก เข้าเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสระโบสถ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ประกาศรับสมัครเด็กในเขตพื้นที่ อายุระหว่าง 2 – 3 ปี เข้าเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดการรับสมัครเรียน ได้ที่ QR code จากสัญญลักษณ์ทางด้านขวามือ