การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566

O24รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหาร

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565

O26รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
O26 แผนพัฒนาบุคลากร

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2564

O26รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหาร