ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระโบสถ์ เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปี 2566 #หลักฐานและเอกสารที่จะต้องนำมาในวันสมัคร 1. ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว 2. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ชุด 3. สูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ชุด 4. สมุดบันทึกสุขภาพ (ฉบับจริง) จำนวน 1 ชุด (หน้าที่แสดงการนัดฉีดวัคซีน) 5. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 6 รูป 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดา 1 ชุด 7. ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร ผู้เยี่ยมชม : 0

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลสระโบสถ์ นำโดย นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ภายในเขตเทศบาลฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี มหาวัชรราชธิดา ณ วัดสว่างอารมณ์ ผู้เยี่ยมชม : 0

ร่วมรณรงค์แต่งไทยทั้งเมืองประชาสัมพันธ์การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลสระโบสถ์ร่วมรณรงค์แต่งไทยทั้งเมือง เพื่อการประชาสัมพันธ์การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ “นุ่งโจง ห่มสไบ แต่งไทยทั้งเมือง” ผู้เยี่ยมชม : 0

ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ 10 บริเวณนานายยิ้ม โพธิ์เอี่ยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้เยี่ยมชม : 0

ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากถนนสายวังเพลิง-หนองม่วง ถึง นานางแพง หมู่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้เยี่ยมชม : 0