info sabot

การใช้ภาพบัตรประชาชนในแอปพลิเคชันเป็นหลักฐานแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถใช้ภาพบัตรประชาชนใน *แอปพลิเคชัน เป็นหลักฐานแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นได้ * 1.) แอปพลิเคชัน ThaID * 2.) แอปพลิเคชัน DLT QRLICENCE * 3.) แอปพลิเคชัน บัตรคนพิการ *สามารถสแกน QR CODE ในภาพได้เลยครับ ผู้เยี่ยมชม : 0

ลงพื้นที่มอบชุดเครื่องอุปโภค – บริโภค

วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ ,รองนายกเทศมนตรี และนายกองตรี ภาณุพงศ์ ศิริ นายอำเภอสระโบสถ์ ปลัดอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ กำนัน ลงพื้นที่มอบชุดเครื่องอุปโภค – บริโภค แก่ผู้พิการช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ผู้เยี่ยมชม : 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรม Big Cleaning Day สระโบสถ์ เมืองสะอาด

วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day สระโบสถ์ เมืองสะอาด ภายใต้โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อพัฒนาพื้นที่ตำบลสระโบสถ์ไปสู่สังคมที่สะอาดและปลอดภัย และปลูกฝังวินัยประชาชนให้อย่างยั่งยืน โดยมีอำเภอสระโบสถ์มาร่วมด้วย นำโดย นายกองตรี ดร.ภาณุพงศ์ ศิริ นายอำเภอสระโบสถ์ ณ วัดโพธิปักษ์ขิยธรรม ม.11      ผู้เยี่ยมชม : 0

โครงการเข้าวัดวันอาทิตย์ ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา

วันที่ 17 กันยายน 2566 เวลา 07.00 น. นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ และประชาชน เข้าร่วมโครงการเข้าวัดวันอาทิตย์ ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นการร่วมกันระหว่าง คณะสงฆ์อำเภอสระโบสถ์ และอำเภอสระโบสถ์ โดยร่วมกันทำบุญตักบาตร รักษาศีล สวดมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ณ วัดสระใหญ่ ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี   ผู้เยี่ยมชม : 0

ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

คำสั่งเทศบาลตำบลสระโบสถ์ ที่ ๔๕๔/๒๕๖๖ เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ผู้เยี่ยมชม : 0

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ติดต่อเทศบาลตำบลสระโบสถ์

ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์ เรื่อง  ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ติดต่อเทศบาลตำบลสระโบสถ์ ผู้เยี่ยมชม : 0

ตลาดเกษตรกร (Farmer Market) จังหวัดลพบุรี สาขาสระโบสถ์

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนพี่น้องชาวสระโบสถ์ทุกท่าน มาอุดหนุนสินค้า ,อาหาร ตลาดเกษตรกร (Farmer Market) จังหวัดลพบุรี สาขาสระโบสถ์ *ทุกวันพุธ ช่วงเวลา 14.00 – 18.00 น. ณ บริเวณสระกะลางทานน้อย (สวนหย่อม)   ผู้เยี่ยมชม : 0