ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหรือถนนลูกรังจากถนนหมายเลข ๓๓๒๖ ถึงถนนสายแยกมาเจริญ หมู่ ๔-๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้เยี่ยมชม : 0

ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบหัวฉีดและเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้เยี่ยมชม : 0

จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากถนนสายห้วยใหญ่วังแขม ถึงนานายท่อง ทองดี หมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้เยี่ยมชม : 0

จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากไร่นางปึก ป้อมนิล ถึงไร่นายท่อน ทองดี หมู่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้เยี่ยมชม : 0

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายและปรับปรุงผิวทางถนนแอสฟัลท์สติกคอนกรีตบริเวณสายทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้เยี่ยมชม : 0