ยกเลิกประกาศเชิญชวน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหรือถนนลูกรังจากถนนหมายเลข ๓๓๒๖ ถึงถนนสายแยกมาเจริญ หมู่ ๔-๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้เยี่ยมชม : 0

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.จากบ้านนางสมใจ สูงเจริญ ถึงป้อมตำรวจ หม่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้เยี่ยมชม : 0