โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 3 และ หมู่ 11 ตำบลสระโบสถ์

วันที่ 17 สิงหาคม 2566
เวลา 14.00 น.
ว่าที่ ร.ต. วชิรพันธ์ ศรีสุวรรณ์ ปลัดเทศบาลฯ
พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักปลัด นายช่างโยธา นิติกร และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ
ลงพื้นที่ตรวจรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 3 และหมู่ 11
โดยการลงวัสดุคัดเลือกหลุมบ่อ และขุดรื้อผิวจราจรเดิมแล้วบดอัดแน่น
จำนวน 3 เส้นทาง