การตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6

วันที่ 18 สิงหาคม 2566
เวลา 08.00 น.
กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลสระโบสถ์
ดำเนินการตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณพื้นที่ ข้างห้องน้ำ ลานจอดรถ หน้าอาคาสุขาภิบาลหลังเก่า ในตลาดสดเทศบาลหมู่ที่ 6
และดำเนินการตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณริมถนนซอยแท้งน้ำประปาหมู่ที่ 1