แผนผังโครงสร้างการบริหารงาน

 

ผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ทต.สระโ