แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาล

วัตถุประสงค์  เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเข้าใช้สถานที่และบริการของเทศบาลตำบลสระโบสถ์ สำหรับนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

Blank Form (#3)