แบบคำร้องทั่วไป Online

คำร้องทั่วไป


เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์


มีความประสงค์ให้เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ดำเนินการ


เหตุผลที่ขอให้ดำเนินการดังกล่าวเนื่องจาก


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา