แก้ไขหลอดไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณริมถนนพื้นที่หมู่ที่ 1

วันที่ 18 สิงหาคม 2566
เวลา 10.00น.
กองช่าง เทศบาลตำบลสระโบสถ์
ดำเนินการแก้ไข หลอดไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณริมถนนพื้นที่หมู่ที่ 1 โดยดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างจำนวน 1 จุด