ประกาศสภาเทศบาลฯ

ประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 2565

  • เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี 2565
  • เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี 2565
  • การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565

 

ประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 2564

ประชุมสภาเทศบาลฯ ประจำปี 2563