การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย

กิจการที่เข้าข่ายจะต้องชำระใบอนุญาต

 1. กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
 2. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
 3. กิจการที่เกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่ม น้ำดื่ม
 4. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ชำรล้าง
 5. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
 6. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะ หรือแร่
 7. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
 8. กิจการที่เกี่ยวกับไม้
 9. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
 10. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
 11. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดินทราย ซีเมนต์
 12. กิจการที่เกี่ยวกับ ปิโตรเลี่ยม ถ่านหิน สารเคมี
 13. กิจการอื่นๆ ดังนี้
  • การพิมพ์หนังสือ หรือพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
  • การผลิต การซ่อมเรื่องอิเลคโทรนิคส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า
  • การผลิต เทียน เทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
  • การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือการถ่ายเอกสาร
  • การสะสมวัตถุ หรือสิ่งของที่ชำรุด ใช้แล้ว หรือเหลือใช้
  • การประกอบกิจการโกดังสินค้า
  • การล้างขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว
  • การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช้สิ่งทอ
  • การก่อสร้าง

กิจการที่เข้าข่ายจะต้องชำระใบอนุญาต

 1. ให้ยื่นคำร้องขอใบอนุญาต เมื่อเริ่มประกอบกิจการพร้อมเอกสารดังนี้
  • สำเนาบัตรประชาน
  • สำเนาทะเบียนบ้านขอผู้ขออนุญาต
  • ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
  • ใบอนุญาตทำการค้าจากสำนักทะเบียนการค้า
  • ใบอนุญาตหรือใบแจ้งประกอบกิจการโรงงาน
 2. ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอำนาจของเทศบาลตำบลสีมามงคล การต่อใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ กจ.3 ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่อายุใบอนุญาต หากมิได้ชำระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตหมดอายุ จะต้องชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างค่าชำระ