กิจกรรม/โครงการ

ลงพื้นที่มอบชุดเครื่องอุปโภค – บริโภค

วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ ,รองนายกเทศมนตรี และนายกองตรี ภาณุพงศ์ ศิริ นายอำเภอสระโบสถ์ ปลัดอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ กำนัน ลงพื้นที่มอบชุดเครื่องอุปโภค – บริโภค แก่ผู้พิการช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ผู้เยี่ยมชม : 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรม Big Cleaning Day สระโบสถ์ เมืองสะอาด

วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day สระโบสถ์ เมืองสะอาด ภายใต้โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อพัฒนาพื้นที่ตำบลสระโบสถ์ไปสู่สังคมที่สะอาดและปลอดภัย และปลูกฝังวินัยประชาชนให้อย่างยั่งยืน โดยมีอำเภอสระโบสถ์มาร่วมด้วย นำโดย นายกองตรี ดร.ภาณุพงศ์ ศิริ นายอำเภอสระโบสถ์ ณ วัดโพธิปักษ์ขิยธรรม ม.11      ผู้เยี่ยมชม : 0

โครงการเข้าวัดวันอาทิตย์ ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา

วันที่ 17 กันยายน 2566 เวลา 07.00 น. นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ และประชาชน เข้าร่วมโครงการเข้าวัดวันอาทิตย์ ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นการร่วมกันระหว่าง คณะสงฆ์อำเภอสระโบสถ์ และอำเภอสระโบสถ์ โดยร่วมกันทำบุญตักบาตร รักษาศีล สวดมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ณ วัดสระใหญ่ ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี   ผู้เยี่ยมชม : 0

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในรูปแบบที่ท้าทาย (Challenge) ประจำปี 2566

วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในรูปแบบที่ท้าทาย (Challenge) ประจำปี 2566 ของอำเภอสระโบสถ์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยในจังหวัดลพบุรีได้ออกกำลังกาย และเล่นกีฬาให้กลายเป็นวิถีชีวิต โดยมี นายโกมล ปานขาว ปลัดอาวุโสอำเภอสระโบสถ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ณ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร    ผู้เยี่ยมชม : 0

พิธีเปิดตลาดเกษตรกร (Farmer Market) จังหวัดลพบุรี สาขาสระโบสถ์

วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธีเปิดตลาดเกษตรกร (Farmer Market) จังหวัดลพบุรี สาขาสระโบสถ์ ณ บริเวณสระกะลางทานน้อย ซึ่งเป็นการร่วมกันระหว่างจังหวัดลพบุรี กับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี โดยมี นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดร่วมกับ นายกองตรี ดร.ภาณุพงศ์ ศิริ นายอำเภอสระโบสถ์ และ นายศรัทธา ศรีทิพงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี โดยภายในงานมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร และการเดินเยี่ยมชมร้านค้าต่างๆ ของหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติ ซึ่งในตลาดเกษตรกรฯ มีการจำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐาน จากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรง เช่น ผักปลอดสารพิษ เป็นต้น ผู้เยี่ยมชม : 0

กิจกรรมกีฬาสีภายใน “ร่มแจงเกม” โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าที่เทศบาล เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีภายใน “ร่มแจงเกม” โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุน โดยมี นายกองตรี ดร.ภาณุพงศ์ ศิริ นายอำเภอสระโบสถ์ เป็นประธานในพิธีฯ ณ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร ผู้เยี่ยมชม : 0

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ และนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติงานฯ งบประมาณ และโครงการต่างๆ ของจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ผู้เยี่ยมชม : 0