กองทุนหลักประกันฯ

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสระโบสถ์

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสระโบสถ์ จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสระโบสถ์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสระโบสถ์ เพื่อพิจารณาวาระการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสระโบสถ์   ผู้เยี่ยมชม : 0

โครงการบริการประชาชน ช่วง7วันอันตราย

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสระโบสถ์ จัดโครงการบริการประชาชน ช่วง7วันอันตราย บริเวณริมถนนทางเข้าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้บริการประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ผู้เยี่ยมชม : 0

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสระโบสถ์ จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 (ศาลตาปู่) มีเด็กและเยาวชนที่สนใจเข้ารับการอบรมฯ ผู้เยี่ยมชม : 0

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสระโบสถ์ จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระโบสถ์ ผู้เยี่ยมชม : 0