กองทุนหลักประกันฯ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการการอบรมสุขาภิบาลอาหารปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ปี 2565

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสุขาภิบาลอาหารปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ปี 2565 สำหรับสถานที่จำหน่ายอาหารในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสระโบสถ์ พร้อมมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารและผู้สัมผัสอาหารที่ผ่านการอบรม ผู้เยี่ยมชม : 0

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสระโบสถ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลสระโบสถ์ จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสระโบสถ์

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสระโบสถ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลสระโบสถ์ จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง Long Term Care (LTC) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ปีงบประมาณ 2565 ผู้เยี่ยมชม : 0

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสระโบสถ์ ได้สนับสนุนงบประมาณโครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2565 ให้กับโรงพยาบาลสระโบสถ์

ตามที่เทศบาลตำบลสระโบสถ์ได้ขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลสระโบสถ์ ในการคัดกรองผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง Long Term Care (LTC) โดยใช้แบบประเมินความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน ตามดัชนีบาร์เรล (ADL) พร้อมได้จัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง และในวันที่ 17 กันยายน 2564 คณะอนุกรรรมการ LTC ได้มีมติอนุมัติการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 297,900 บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุหรือผู้อื่นที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 50 คน ผู้เยี่ยมชม : 0

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสระโบสถ์

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสระโบสถ์ จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสระโบสถ์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสระโบสถ์ เพื่อพิจารณาวาระการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสระโบสถ์   ผู้เยี่ยมชม : 0

โครงการบริการประชาชน ช่วง7วันอันตราย

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสระโบสถ์ จัดโครงการบริการประชาชน ช่วง7วันอันตราย บริเวณริมถนนทางเข้าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้บริการประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ผู้เยี่ยมชม : 0

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสระโบสถ์ จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 (ศาลตาปู่) มีเด็กและเยาวชนที่สนใจเข้ารับการอบรมฯ ผู้เยี่ยมชม : 0

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสระโบสถ์ จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระโบสถ์ ผู้เยี่ยมชม : 0