samnuk sabot

ขอเชิญชวนบุคคลภายนอกผู้ใช้บริการร่วมตอบแบบสำรวจ EIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  โดยท่านสามารถตอบแบบสำรวจ EIT ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ – วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ผู้เยี่ยมชม : 0

เทศบาลตำบลสระโบสถ์ร่วมกับอำเภอสระโบสถ์ จัดทำกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565

ตามประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์ เรื่อง การประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการขอกำหนดความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ และการขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) เลขที่ ลบ ๐๐๒๘ อยู่ในความดูแลรักษาของกระทรวงมหาดไทย แต่เดิมเคยใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นป่าช้าลาวสาธารณประโยชน์ เพื่อให้เทศบาลตำบลสระโบสถ์ใช้นประโยชน์ในราชการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสาวอภิสรา เกษอินทร์ นายอำเภอสระโบสถ์ พร้อมด้วยนายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ พร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆ ร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหมู่ที่ ๒ ซึ่งเป็นที่ตั้งของบ่อขยะชุมชนตำบลสระโบสถ์ ซึ่งประชาชนเห็นด้วยกับการที่เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ดำเนินการถอนสภาพจากที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อให้เทศบาลฯ สามารถปรับปรุงบ่อขยะได้เหมาะสมยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ผู้เยี่ยมชม : 0

เทศบาลตำบลสระโบสถ์ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคเพื่อยังชีพเบื้องต้นให้กับครอบครัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัว

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายอุบล  กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสีะโบสถ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานเทสบาลลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคเพื่อยังชีพเบื้องต้นให้กับครอบครัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัวตามคำสั่งเจ้าพนักงาน ผู้เยี่ยมชม : 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพิ่มพูนความรู้ สำหรับผู้นำชุมชน หรือกลุ่มต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่  23  ธันวาคม  2563   งานพัฒนาชุมชน  สำนักปลัด  เทศบาลตำบลสระโบสถ์  ได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพิ่มพูนความรู้ สำหรับผู้นำชุมชน หรือกลุ่มต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   เรื่อง..การจัดการขยะและเศรษฐกิจพอเพียง  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี  มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน  50  คน ผู้เยี่ยมชม : 0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลสระโบสถ์

เมื่อวันที่ 21-23 กันยายน 2563 ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลสระโบสถ์  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเขมแข็งให้แก่เทศบาลตำบลให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ ผู้เยี่ยมชม : 0