โตไปไม่โกง

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลสระโบสถ์ นำโดยว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธ์ ศรีสุวรรณ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ ดำเนินกิจกรรมโตไปไม่โกง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระโบสถ์

New Document(35)

Leave a Comment