โครงการ ถนนน่ามอง เมืองน่าอยู่ Big Cleaning Day

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ร่วมกับพ่อค้า แม่ค้าและประชาชนจิตอาสา
ดำเนินโครงการ ถนนน่ามอง เมืองน่าอยู่ Big Cleaning Day ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลสระโบสถ์
เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) และป้องกันฝุ่น PM2.5

Leave a Comment