โครงการ/กิจกรรมเดินรณรงค์ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่26 ธันวาคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสระโบสถ์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเดินรณรงค์ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปี 2563

Leave a Comment