โครงการเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างชายหญิงในครอบครัว ประจำปี 2562

เมื่อวันที่  14 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลสระโบสถ์ จัดทำโครงการเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างชายหญิงในครอบครัว ประจำปี 2562 โดยศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลสระโบสถ์  ณ ห้องประชุมสภาสำนักงานเทศบาลตำบลสระโบสถ

Leave a Comment