โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 30 สิงหาคม 2566
เวลา 09.00 น.
นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์
และนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดลพบุรี
ครั้งที่ 1/2566
เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติงานฯ งบประมาณ
และโครงการต่างๆ ของจังหวัดลพบุรี

ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี