โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

วันที่ 29 สิงหาคม 2566
เวลา 09.30 น.
นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
โดยมี นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ในฐานะคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ) ลงพื้นที่มอบเครื่องบริโภค (ข้าวสาร) ช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อยในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอสระโบสถ์
ซึ่งมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในเขตอำเภอสระโบสถ์เข้าร่วมโครงการ
ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลสระโบสถ์