โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสระโบสถ์ จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระโบสถ์