โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในรูปแบบที่ท้าทาย (Challenge) ประจำปี 2566

วันที่ 13 กันยายน 2566
เวลา 08.00 น.
นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในรูปแบบที่ท้าทาย (Challenge)
ประจำปี 2566 ของอำเภอสระโบสถ์
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยในจังหวัดลพบุรีได้ออกกำลังกาย
และเล่นกีฬาให้กลายเป็นวิถีชีวิต
โดยมี นายโกมล ปานขาว ปลัดอาวุโสอำเภอสระโบสถ์
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ
ณ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร