โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 29 สิงหาคม 2566
เวลา 08.00 น.
นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
เข้าร่วมโครงการโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดยมี นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานเปิดโครงการฯ
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและเพื่อเป็นการรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ
ความต้องการด้านต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่
เพื่อนำปัญหามาแก้ไขและพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน
ซึ่งมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี เขต 4
คณะผู้บริหาร อปท. (อ.สระโบสถ์) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้านของทุกตำบล
และประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ
มาร่วมกันพูดคุย รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ ความต้องการในด้านต่างๆ
และวิธีแก้ปัญหา
ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลสระโบสถ์