โครงการวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายสุรเดช สร้อยอุทา นายอำเภอสระโบสถ์ เป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ของเทศบาลตำบลสระโบสถ์ พร้อมด้วย นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรี ฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ ศูนย์ กศน. กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. บริษัทน้ำตาลสระบุรี สาขา 0002 คณะครูนักเรียน ตลอดจนพ่อค้าประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ของเทศบาลตำบลสระโบสถ์ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีให้คงอยู่สืบไป