โครงการรณรงค์ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสระโบสถ์ จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 (ศาลตาปู่) มีเด็กและเยาวชนที่สนใจเข้ารับการอบรมฯ