โครงการรณรงค์ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดเทศกาลสำคัญ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสระโบสถ์ได้ดำเนินการจัดทำโครงการรณรงค์ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดเทศกาลสำคัญ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ สร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนชุมชน ครอบครัวมีส่วนร่วมในการป้องกัน  เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

Leave a Comment