โครงการรณรงค์ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดเทศกาลสำคัญประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการรณรงค์ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดเทศกาลสำคัญประจำปี 2563 เพื่อสร้างความตระหนักทุกภาคส่วน ชุมชนและครอบครัว มีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดปีใหม่และเทศกาลประเพณีสงกรานต์

Leave a Comment