โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ประจำปี 2563

ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ได้ดำเนินโครงการ รณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ประจำปี 2563

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระโบสถ์ โดยมีการรณรงค์เรื่อง การล้างมือที่ถูกวิธีและการใส่หน้ากากป้องกัน โรคไข้หวัดใหญ่, โรคปอดอักเสบจากเชื้อ COVID-19 

พร้อมติดตั้งแอลกอฮอล์เจลล้างมือ และแจกหน้ากากผ้าให้กับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระโบสถ์

Leave a Comment