โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนคุมกำเนิดและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562

เมื่อวันที่  22 – 30 เมษายน 2562  กองสาธารณสุข ฯ  เทศบาลตำบลสระโบสถ์  ได้ดำเนินโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  โดยออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ให้แก่สุนัขและแมวที่มีเจ้าของในเขตพื้นที่ตำบลสระโบสถ์ทั้ง 12 หมู่บ้าน

 

Read more

Leave a Comment