โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสระโบสถ์

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566
เวลา 09.00 น.
นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์
เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสระโบสถ์
การอบรม เรื่อง การฝึกสมองป้องกันสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์
และผู้สูงอายุสุขภาพจิตดีห่างไกลโรคซึมเศร้า
ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลสระโบสถ์