โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น

เมื่อวันที่ 14 – 26 สิงหาคม 2562 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลสระโบสถ์ จัดทำโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น (สานตะกร้า) ให้กับประชาชนที่สนใจ ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสระโบสถ์ และอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 2