โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพิ่มพูนความรู้ สำหรับผู้นำชุมชน หรือกลุ่มต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่  23  ธันวาคม  2563   งานพัฒนาชุมชน  สำนักปลัด  เทศบาลตำบลสระโบสถ์  ได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพิ่มพูนความรู้ สำหรับผู้นำชุมชน หรือกลุ่มต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   เรื่อง..การจัดการขยะและเศรษฐกิจพอเพียง  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี  มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน  50  คน

Leave a Comment