โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลสระโบสถ์ ประจำปี 2563

เทศบาลตำบลสระโบสถ์ได้ดำเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลสระโบสถื ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2564

-เพื่่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งห้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นห้มีบุคคลากที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การควบคุมการสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน

-เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์

-เพื่อสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทานในระดับพื้นที่ ห้มีความเข้มแข็งแะมีทักษะ ความรู้ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

 

Leave a Comment