โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น.
นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ร่วมกันปลูกป่า กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ
ภายใต้โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ บ่อขยะ (ป่าช้าลาว) ม.2 ต.สระโบสถ์ฯ