โครงการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. (ความจำเป็นพื้นฐาน)

วันที่ 24 สิงหาคม 2566
เวลา 09.30 น.
นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์
เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ.
(ความจำเป็นพื้นฐาน) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสระโบสถ์
โดยมี พัฒนาชุมชนอำเภอสระโบสถ์ ผู้แทน กศน.
กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 12 หมู่ และเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วม
ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและรับรองข้อมูล
สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี 2566
และนำข้อมูลที่ได้ไปช่วยเหลือประชาชนได้ตรงเป้าหมาย