โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน

เมื่อวันที 16 กันยายน พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ได้จัดอบรมโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและเสริมสร้างให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ในการใช้น้ำโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนในพื้นที่

 

Leave a Comment