โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 (กิจกรรมแห่เทียนพรรษา)

เทศบาลตำบลสระโบสถ์ จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566
วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
เวลา 09.00 น.
นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์
และนายนรินทร์ คลังผา สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เขต 4
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสระโบสถ์
อสม. ชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร
โรงเรียนสร้างพัฒนา บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด
และประชาชน
ร่วมกันเดินขบวนแห่เทียนพรรษา
ในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566
โดยขบวนแห่เทียนได้เริ่มออกจาก สระกะลางทานน้อย
เดินทางไปจนถึง วัดสว่างอารมณ์
เพื่อทำพิธีถวายเทียนพรรษา
ให้แก่วัดในเขตเทศบาลฯ