เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้วยเทศบาลตำบลสระโบสถ์ เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในเดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน 2563 ตามรายละเอียด จึงขอประชาสัมพันธ์ มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Leave a Comment