เทศบาลตำบลสระโบสถ์ร่วมกับอำเภอสระโบสถ์ จัดทำกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565

ตามประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์ เรื่อง การประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการขอกำหนดความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ และการขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) เลขที่ ลบ ๐๐๒๘ อยู่ในความดูแลรักษาของกระทรวงมหาดไทย แต่เดิมเคยใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นป่าช้าลาวสาธารณประโยชน์ เพื่อให้เทศบาลตำบลสระโบสถ์ใช้นประโยชน์ในราชการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสาวอภิสรา เกษอินทร์ นายอำเภอสระโบสถ์ พร้อมด้วยนายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ พร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆ ร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหมู่ที่ ๒ ซึ่งเป็นที่ตั้งของบ่อขยะชุมชนตำบลสระโบสถ์ ซึ่งประชาชนเห็นด้วยกับการที่เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ดำเนินการถอนสภาพจากที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อให้เทศบาลฯ สามารถปรับปรุงบ่อขยะได้เหมาะสมยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

Leave a Comment