อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัย

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสระโบสถ์ โดยว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธ์ ศรีสุวรรณ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสระโบสถ์ ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ทั้งนี้หากมีผู้ใดสนใจการทำหน้ากากอนามัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ห้องพัฒนาชุมชนอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสระโบสถ์

Leave a Comment