ภารกิจด้านการบริหารหน่วยงาน
หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลสระโบสถ์

1. รับมอบนโยบายการบริหารงานจากคณะผู้บริหารโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาเทศบาล เทศบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
2. สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการภายในหน่วยงานของเทศบาล
3. วางกรอบแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบเพื่อให้งานของ อบต.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5. ดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบาลบัญญัติเทศบาล
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น

ปลัด

นายวชิรพันธ์ ศรีสุวรรณ์

ปลัดเทศบาล

รองปลัด

นายพิสิษฐ์ เปรมปรีดี

รองปลัดเทศบาล

หน.สป

น.ส.น้ำทิพย์ วันทา

หัวหน้าสำนักปลัด

รองปลัด

นายพิสิษฐ์ เปรมปรีดี

รองปลัดเทศบาล รก.ผู้อำนวยการกองช่าง

ผอคลัง2

นางจิราภรณ์ จูเปีย

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผู้อำนวยการกองคลัง

สาสุข

นายเชฎ์ฐ เชาวน์พิทักษ์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

รกประปา

นางทิพรัตน์ สมบัติคีรีไพบูลย์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รก.ผู้อำนวยการกองการประปา