ภารกิจด้านการบริหารหน่วยงาน
หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลสระโบสถ์

1. รับมอบนโยบายการบริหารงานจากคณะผู้บริหารโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาเทศบาล เทศบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
2. สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการภายในหน่วยงานของเทศบาล
3. วางกรอบแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบเพื่อให้งานของ อบต.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5. ดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบาลบัญญัติเทศบาล
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น

ปลัด

นายวชิรพันธ์ ศรีสุวรรณ์

ปลัดเทศบาล

081 – 947 3857

รองปลัด

นายพิสิษฐ์ เปรมปรีดี

รองปลัดเทศบาล

087 – 8435583

หน.สป

น.ส.น้ำทิพย์ อินทะทรัพย์

หัวหน้าสำนักปลัด

082 – 2913824

รองปลัด

นายพิสิษฐ์ เปรมปรีดี

รองปลัดเทศบาล รก.ผู้อำนวยการกองช่าง

087 – 8435583

ผอคลัง2

นางจิราภรณ์ จูเปีย

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผู้อำนวยการกองคลัง

089 – 5644082

สาสุข

นายเชฎ์ฐ เชาวน์พิทักษ์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

094 – 2949599

รกประปา

นางทิพรัตน์ สมบัติคีรีไพบูลย์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รก.ผู้อำนวยการกองการประปา

086 – 2108375