Slide 1
วิถีวัฒนธรรมตลาด 100 ปี ตำบลสระโบสถ์

เสน่ห์ของบ้านเรือนไม้เก่าที่ตลาดร้อยปี ร้านค้าและผู้คนอาจจะบางตา ตลาดร้อยปีสระโบสถ์ยังคงหลงเหลือกลิ่นไอของชุมชนที่เคยคึกคักในอดีต อาคารบ้านเรือนยังคงสภาพเป็นเรือนไม้ หนุ่มสาวอาจย้ายถิ่นฐานไปที่อื่นบ้าง แต่สำหรับคนเก่าแก่ที่ผูกพันกับย่านการค้าสมัยก่อน ยังคงวนเวียนอยู่บริเวณนี้

Slide 2
วัดสระโบสถ์(วัดสว่างอารมณ์)

มณฑปกลางน้ำสวยวิจิตร วัดสว่างอารมณ์กลายเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอสระโบสถ์

Slide 3
อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่(วังแขม)

อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่วังแขม มีความจุของอ่างฯ ที่ระดับเก็บกัก 12.0 ล้านลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จปี พ.ศ. 2547 เป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและเลี้ยงสัตว์ สำหรับทำการเกษตรทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง และเป็นแหล่งแพร่พันธ์ุและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืด

Slide 3
ขบวนแห่กระทงประจำปี พ.ศ.2565

เทศบาลตำบลสระโบสถ์ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 นำโดย นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล หน่วยงานต่างๆ และประชาชนตำบลสระโบสถ์ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ วัดสว่างอารมณ์ มีกิจกรรม ขบวนแห่กระทง กิจกรรมการประกวดกระทง การแสดงรำวงย้อนยุค

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

วิสัยทัศน์การพัฒนา

พัฒนาเทศบาลตำบลสระโบสถ์เป็นเมืองน่าอยู่ คู่วัฒนธรรมสระโบสถ์ รุ่งโรจน์ด้านการเกษตรกรรม ธรรมาภิบาลด้านการบริหาร

นายอุบล กล้วยดี

นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

ได้ระดับ ผ่านดี

เทศบาลตำบลสระโบสถ์ เข้าร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปี พ.ศ. 2566

นโยบายผู้บริหาร

ผมขอให้คำมั่นว่าจะดำเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลและแผนการดำเนินการ ที่จะได้ทำต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และผมเชื่อมั่นว่าจะได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่จะร่วมกันทำงานให้บรรลุผลสำเร็จที่พึงประสงค์ เพราะเป้าประสงค์ ของเราทุกคนคือ “ประโยชน์สุขของประชาชน” 
นายอุบล กล้วยดี
นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์

ข่าวสารเทศบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งข่าวสารของเทศบาล ประกาศ กำหนดการต่างๆ ข่าวสารทั่วไปให้ประชาชนได้รับทราบ

กิจกรรม/โครงการ

รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการต่างๆของเทศบาลแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศข่าวสารการจัดซื้อ-จัดจ้างของเทศบาล ข่าวสารการหาผู้รับจ้างตามโครงการต่างๆของเทศบาล ที่ประกาศให้ประชาชนทราบ

สระโบสถ์พัฒนา

งานซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ให้ประชาชนได้ทราบ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ของหน่วยงาน

รายงานงบการเงิน

รายงานการใช้งบประมาณของเทศบาล

จัดซื้อจัดจ้างในระบบ EGP

ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลสระโบสถ์ ในระบบ EGP

ข่าวสารเทศบาลล่าสุด

การใช้ภาพบัตรประชาชนในแอปพลิเคชันเป็นหลักฐานแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถใช้ภาพบัตรประชาชนใน *แอปพลิเคชัน เป็นหลักฐานแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นได้ * 1.) แอปพลิเคชัน ThaID *...

อ่านต่อ

ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

คำสั่งเทศบาลตำบลสระโบสถ์ ที่ ๔๕๔/๒๕๖๖ เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ผู้เยี่ยมชม : 0 Facebook...

อ่านต่อ

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ติดต่อเทศบาลตำบลสระโบสถ์

ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์ เรื่อง  ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ติดต่อเทศบาลตำบลสระโบสถ์ ผู้เยี่ยมชม : 0 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

อ่านต่อ

จัดซื้อจัดจ้างในระบบ EGP

เทศบาลตำบลสระโบสถ์

No Gift Policy

“งดให้ งดรับ” เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

บริการของเทศบาล

ให้บริการจัดเก็บภาษีประกอบด้วย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายรวมถึงค่าธรรมประเภทอื่นๆ ให้บริการตรวจสอบแบบก่อสร้างอาคารประเภทต่างๆ พร้อมออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในเขตพื้นที่  ให้บริการในด้านการสงเคราะห์ การบรรเทาสาธารณภัย การแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ การช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง ในเขตพื้นที่

ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลตำบลสระโบสถ์

1
พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร)
1
จำนวนประชากร (คน)
1
จำนวนชุมชนในพื้นที่
1
รายได้รวม (ล้านบาท)

แบบประเมิน

เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเข้าใช้สถานที่และบริการของเทศบาลตำบลสระโบสถ์สำหรับนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ผลงานและกิจกรรม

เทศบาลตำบลสระโบสถ์ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ณ บ้านผู้ติดเชื้อโควิด-19 และกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลสระโบสถ์

เทศบาลตำบลสระโบสถ์ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคเพื่อยังชีพเบื้องต้นให้กับครอบครัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัว

โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพิ่มพูนความรู้ สำหรับผู้นำชุมชน หรือกลุ่มต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปนิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

: ข้อมูลข่าวสารเทศบาล

: เชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

ติดต่อเทศบาล

ท่านสามารถติดต่อเทศบาลในวันและเวลาราชการตามรายละเอียดดังนี้

ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงาน เลขที่ 99 หมู่ 10 ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240

อีเมล

tesabansabots@gmail.com

โทรศัพท์/โทรสาร

036-439106