สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลสระโบสถ์

สำนักปลัดเทศบาล มีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบงานดังนี้

 1. ฝ่ายอำนวยการ
  • งานธุรการ
  • งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • งานการเจ้าหน้าที่
  • งานประชาสัมพันธ์
  • งานพัฒนาชุมชน
  • งานการศึกษา
  • งานกิจการสภา
 2. ฝ่ายปกครอง
  • งานทะเบียนราษฎร
  • งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  • งานนิติการ

ฝ่ายอำนวยการ   มีส่วนราชการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือรับผิดชอบงานต่าง ๆ ดังนี้

1.1  งานธุรการ

มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานบริหารจัดการภายในสำนักงานและการบริหารราชการทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับคำสั่งโดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ เช่น การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติการรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่าง ๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่น ๆ ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามคำาสั่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม และบริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น งานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชีงานพัสดุงานบริหารอาคารสถานที่ งานเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติงานสัญญางานงานเลขานุการ,การควบคุมการรับ – ส่ง หนังสือ,การควบคุมประกาศ – คำสั่ง,การตรวจและรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการ,งานการออกหนังสือรับรอง,งานรับเรื่องราวร้องทุกข์,งานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร,การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักปลัด,การประชุมประจำเดือนของพนักงานเทศบาล, ทะเบียนควบคุมงบประมาณรายจ่ายของสำนักปลัดเทศบาล,งานจัดซื้อจัดจ้างของสำนักปลัด,จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในสำนักปลัด,ดูแลครุภัณฑ์สำนักงานในสำนักปลัด,งานเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดภายในสำนักงานเทศบาล งานรัฐพิธีต่างๆ งานเลือกตั้ง

1.2  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน งานวิจัยจราจร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผนประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ และจัดทำเอกสารรายงานต่าง ๆ ทางด้านการจราจร ซึ่งอาจเป็นนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร การคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ แล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล,งานประสานแผน,ทำการบันทึกข้อมูลระบบ e-plan,งานจัดเก็บข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนา,การติดตามและประเมินผลองค์กร/โครงการ/หมวดเงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น,งานด้านวิชาการ,งานงบประมาณ,งานขออนุมัติดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณต่าง ๆ

 1.3  งานการเจ้าหน้าที่

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การวางแผนทรัพยากรบุคคล การสรรหา การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และการแต่งตั้งการดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การควบคุมและส่งเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติราชการ การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จัดทำทะเบียนประวัติการรับราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการ งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์,งานสวัสดิการของข้าราชการ           

1.4  งานประชาสัมพันธ์

มีหน้าที่สำรวจรวบรวม รับฟังความคิดเห็นของประชาชน การเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและเอกสารความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อการดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดปาฐกถา การจัดสัมมนา การจัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือผลงานของหน่วยงานหรือของรัฐบาลหรือนโยบายของรัฐบาล การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติเพื่อเป็นสื่อเชื่อมโยงระหว่างรัฐบาลกับประชาชน การควบคุม การตรวจสอบ การดำเนินงานกระจายเสียง ทั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายการประชาสัมพันธ์หรือตามกฎหมายดูแลงานท่องเที่ยว,งานวิเทศน์สัมพันธ์,จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์, ดูแลรับผิดชอบการปรับปรุง แก้ไขจัดทำเว็บไซต์เทศบาลตำบลสระโบสถ์,งานสารสนเทศ

1.5 งานพัฒนาชุมชน

มีหน้าที่รับผิดชอบด้านวิชาการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และสันทนาการ การอนามัยและสุขาภิบาล การปกครองท้องถิ่นและความเจริญด้านอื่น ๆ โดยเป็นผู้ประสานงานระหว่างส่วนราชการและองค์การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุกด้าน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องงานสังคมสงเคราะห์ กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล ตำบลสระโบสถ์ งานสังคมสงเคราะห์,งานกิจการสภาเด็ก

1.6 งานการศึกษา

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการศึกษา โดยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผน การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพื่อการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์ วิจัยหลักสูตร การสร้างและพัฒนาหลักสูตรของวิชาการต่าง ๆ ในความรับผิดชอบของทางราชการ การวิเคราะห์ วิจัยและการพัฒนาหนังสือและแบบเรียน การวางแผนการศึกษา การจัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา จัดทำมาตรฐานสถานศึกษา ตลอดจนการให้หรือจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทำความเห็นสรุปรายงาน และเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาและส่งเสริมการวิจัยการศึกษา การวางโครงการสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษา  ติดตาม ประเมินผลดำเนินการและแก้ไขปัญหาขัดข้องต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัย  และเสนอแนะการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลักการระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัดนอกจากนั้น ยังทำหน้าที่จัดทำแผนและระบบสารสนเทศ งานการเจ้าหน้าที่ งานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานบริหารโรงเรียน งานบริหารวิชาการ งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องงานบริหารการศึกษา,การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา, งานศูนย์พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก,งานโครงการ,งานกิจการศาสนา, งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม,งานกีฬาและนันทนาการ,งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน,งานดูแลเด็ก,ปฏิบัติงานสอนเด็กอนุบาลและปฐมวัย

 1.7 งานกิจการสภา

 มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานการประชุมสภา,บันทึกข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์, จดบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

 2.  ฝ่ายปกครอง

 2.1  งานทะเบียนราษฎร

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับแจ้งเกิด,การตาย,การย้ายที่อยู่,การออกหมายเลขประจำบ้าน,การรื้อถอน,งานจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน,การรับแจ้งเกิด,การตาย,การย้ายที่อยู่,  การออกหมายเลขประจำบ้าน,การรื้อถอน,งานจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน

 2.2  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,งานช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับภัยต่างๆ,งานกู้ภัยต่างๆ,งานรักษาความสงบเรียบร้อยของเทศบาล,ดูแล ศูนย์วิทยุสื่อสารและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุสื่อสาร,เป็นผู้ประสานงานสมาชิก อปพร.,ดูแลรักษารถดับเพลิง ให้ตรวจและดูแลซ่อมบำรุง อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น รถดับเพลิง สายดับเพลิง ถังน้ำยาเคมี ฯลฯ ให้พร้อมที่จะใช้การอยู่เสมอ

2.3  งานนิติการ

มีหน้าที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานรับดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ต่างๆ, งานนิติกรรมสัญญา,งานจัดทำทะเบียนคุมงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน–ร้องทุกข์ต่างๆ ของเทศบาล,งานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของเทศบาล,งานระบบข้อมูลข่าวสารทางราชการ,งานที่ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ เทศบัญญัติ

น.ส.น้ำทิพย์ อินทะทรัพย์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

โทร 082 – 291824

จ่าเอกยงยุทธ์ กลิ่นเทศ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายนิคม เรืองศิลป

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

น.ส.นิภาพร คูณปา

นักพัฒนาชุมชน

น.ศ.ศิริบดี แก่นทรัพย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

น.ส.ชนิสรา กล้วยดี

นักทรัพยากรบุคคล

นายธีระ ชุนเคลือบทอง

นิติกร

น.ส.รัชนีวรรณ สุขลักษณ์

นักจัดการงานทั่วไป

น.ส.วิไลวรรณ สร้อยวัน

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

จ.ส.อ.นฤพนธ์ พันธุ์ยฤทธิ์

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

นางมะลิวัลย์ พัชราภา

ครู

นางหนูเล็ก เจริญสุข

ครู

นายสำราญ เทียนสี

พนักงาน

น.ส.รัชฏิภัทร แย้มสวาท

พนักงาน

นางประทุม ป้อมนิล

พนักงาน

น.ส.ฐิตินันท์ จันทโพธิ์

พนักงาน

นายเอนก กล้วยดี

พนักงาน

นางน้ำอ้อย ปิ่นทองคำ

พนักงาน

น.ส.นันทนิตย์ เต็มหัตถ์

พนักงาน

นายไพโรจน์ ปิ่นทองคำ

พนักงาน

นายวัน อยู่กระทุ่ม

พนักงาน

น.ส.อมรรัตน์ นาคสูงเนิน

พนักงาน

นางจีรนุช บุญหล้า

พนักงาน

น.ส.พัชราพร สร้อยพลู

พนักงาน