สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุ