ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระโบสถ์
เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปี 2566
1. ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว
2. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ชุด
3. สูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ชุด
4. สมุดบันทึกสุขภาพ (ฉบับจริง) จำนวน 1 ชุด (หน้าที่แสดงการนัดฉีดวัคซีน)
5. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 6 รูป
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดา 1 ชุด
7. ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร